Yleiset matkaehdot

Sopimusehdot. Noudatamme Ruotsin säännöt.

Allaolevat ehdot (yleiset ja erityiset) ovat ne ehdot jotka säätelevät matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä sopimusta. Sopimukseen sisältyvät myös tiedot maksuehdoistamme ja tiedot erityisen matkan varsinaisista järjestelyistä. Yleiset matkaehdot ovat ne ehdot joita Kuluttajavirasto noudattaa. King Toursin Erityiset matkaehdot korvaavat Yleiset matkaehdot niissä kohdin joita ne koskettavat.

Liite  1 

Pakettimatkojen yleiset matkaehdot

1. Sopimus

1.1 Järjestäjä vastaa matkustajalle siitä, mitä hänellä on oikeus vaatia sopimuksen puitteissa. Vastuu koskee myös niitä osia suorituksista jotka joku muu kuin järjestäjä hoitaa. Jos jälleenmyyjä on osallinen sopimuksessa, on hänellä sama vastuu matkustajaa kohtaan kuin järjestäjällä.

1.2 Katalogeissa ja esitteissä oleva tieto sitoo järjestäjää. Järjestäjä saa kuitenkin muuttaa katalogien ja esitteiden tietoja ennen kuin sopimus on tehty. Näin saa kuitenkin tapahtua vain jos katalogissa tai esitteessä selkeästi on siitä ilmoitettu tai jos matkustajalle selkeästi ilmoitetaan muutoksista.

1.3 Järjestäjän tulee informoida matkustajaa niistä merkityksellisistä seikoista jotka ovat yhteydessä sopimukseen.

1.4 Siirtymäkuljetus tai erityisjärjestely sisältyvät sopimukseen vain jos se on myyty tai sitä on markkinoitu pääjärjestelyn yhteydessä yhteisellä hinnalla, tai eri hinnoilla jotka ovat liitoksissa toisiinsa.

1.5 Sopimus sitoo sopimusosapuolia kun järjestäjä on kirjallisesti vahvistanut matkustajan varauksen ja matkustaja on sovitussa ajassa maksanut sovitun ilmoittautumismaksun järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Järjestäjän tulee vahvistaa matkustajan varaus viipymättä.

2. Matkan hinnan maksaminen

2.1 Matkustajan tulee maksaa matkan hinta viimeistään sopimuksessa ilmenevään ajankohtaan mennessä.

2.2 Järjestäjä ei saa vaatia matkan hinnan loppumaksua aikaisemmin kuin 40 päivää ennen lähtöä, ellei muuta erityisesti ole sovittu.

2.3 Järjestäjä saa varausvahvistuksen yhteydessä vaatia ensimmäistä osaa  maksusta (ilmoittautumismaksu). Ilmoittautumismaksun tulee olla kohtuullinen suhteessa matkan hintaan ja olosuhteisiin ylipäänsä.

2.4 Jos matkustaja ei maksa matkan hintaa sopimuksen mukaisesti on järjestäjällä oikeus purkaa sopimus ja pitää ilmoittautumismaksu vahingonkorvauksena jos se ei ole  kohtuutonta.


3. 3. Matkustajan oikeus matkan peruuttamiseen
3.1 Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka seuraavasti.

- Matkan hintaa määritettäessä ei matkan hintaan saa lisätä matkustajan maksamaa peruutusvakuutuksen hintaa.

- Peruutuskulut ovat aina vähintään 200 kruunua matkustajaa kohti.

3.1.1 Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 30 päivää ennen matkaa tulee matkustajan korvata 5% matkan hinnasta.

3.1.2 Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää, mutta aikaisemmin kuin 14 päivää ennen matkaa, tulee matkustajan korvata 15% matkan hinnasta.

3.1.3 Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää, mutta aikaisemmin kuin 24 tuntia ennen matkaa, tulee matkustajan korvata 50% matkan hinnasta.

3.1.4 Jos peruutus tapahtuu 24 tunnin sisällä ennen matkaa, tulee matkustajan maksaa koko matkan hinta.

3.1.5 Niin kutsuttujen autopakettimatkojen (matka omalla autolla, lauttakuljetus ja majoitus mökissä tai huoneistossa) kohdalla, jos matkustaja peruuttaa matkan myöhemmin kuin 30 päivää ennen lähtöä, tulee matkustajan maksaa matkan hinta kokonaan. Jos peruutus tapahtuu ennen sitä, ks. kohta 3.1.1

3.2 Matkustajalla joka on tehnyt sopimuksen peruutusturvasta, on oikeus peruuttaa matka seuraavan mukaisesti.

-  Matkan hintaa määritettäessä ei matkan hintaan saa lisätä matkustajan maksamaa peruutusvakuutuksen hintaa.

- Kohdan 3.2 mukaisesti peruutettaessa matkaa, ei matkustajalla ole oikeutta saada takaisin peruutusturvasta maksamaansa summaa.

3.2.1 Jos matkustajalla on matkaa varten peruutusturva, saa matkan peruuttaa niissä tapauksissa jotka esitetään kohdissa 3.2.2-3.2.4 ilman muita kuluja kuin ne retkikulut jotka tulevat ilmi järjestäjän katalogista tai esitteestä. Retkikulut saavat olla enintään 5% matkan hinnasta, kuitenkin enintään 200 kruunua.

3.2.2 Peruutus voidaan tehdä jos ennen matkaa matkustajaa tai hänen puolisoaan/avopuolisoaan, matkustajan tai hänen puolisonsa tai avopuolisonsa sukulaista suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa tai sisarusta tai henkilöä jonka kanssa matkustaja yhdessä on tilannut matkan  ennen lähtöä, mutta kuitenkin sen jälkeen kun sopimus on tullut voimaan matkustajalle kohdan 1.5 mukaisesti, kohtaa vakava sairaus, tai olemassa oleva sairaus on merkittävästi pahentunut tai tapaturma ja tämä tapahtuma on laatuaan sellainen, että olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle.

3.2.3 Peruutus saa tapahtua jos jokin vakava tapahtuma kohtaa matkustajaa sen jäkeen kun sopimus on tullut voimaan kohdan 1.5 mukaisesti ja jos tapahtuma on laatuaan sellainen ettei ole kohtuullista vaatia matkustajaa lähtemään matkalle. Tapahtuman tulee olla odottamaton ja matkustajasta riippumaton ja hän ei ole siitä tiennyt ennen kuin matka varattiin. Odottamaton tai vakava tapahtuma on esim. tulipalo omassa asunnossa.                             

3.2.4 Peruutus saa tapahtua jos henkilö jonka kanssa matkustaja yhdessä on varannut matkan, peruuttaa matkansa vedoten kohtiin 3.2.2 tai 3.2.3 ja on kohtuutonta vaatia, että matkustaja lähtee matkalle ilman tämän toisen henkilön seuraa.

3.2.5 Matkustaja joka on sopinut yhteisestä majoituksesta toisen matkustajan/toisten matkustajien kanssa jotka ovat peruuttaneet matkansa vedoten kohtiin 3.2.2-3.2.4, saa ilman eri maksua samantasoisen majoituksen sopimuksen mukaisessa tai samanarvoisessa hotellissa/kompleksissa, huoneessa/huoneistossa joka on kokonsa puolesta sovitettu jäljelle jääneille matkustajille. Jos sellaista majoitusta ei pystytä järjestämään tulee majoituksen tapahtua ilman matkustajalle koituvia lisämaksuja.

3.2.6 Matkustajan tulee peruuttaa matka niin pian kuin mahdollista sen jälkeen kun peruutuksen syy on ilmaantunut. Perusteet peruutukselle tulee vahvistaa luotettavalla tavalla lääkärin- tai/ja sukulaisuussuhdetodistuksella.

3.3 Peruutus tulee tapahtua niillä tavoilla jotka ilmoitetaan katalogissa, esitteessä tai     matkatiedoissa.

3.4 Peruutuksen jälkeen tulee summa joka matkustajalle hyvitetään maksaa ilman viivytyksiä, kuitenkin viimeistään 14 päivää peruutuksen jälkeen.

4. Matkustajan oikeus luovuttaa sopimus toiselle
4.1 Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimus sellaiselle henkilölle joka täyttää kaikki ehdot voidakseen osallistua matkalle. Sellainen ehto voi olla esim. että kuljetusyritys tai muu taho jonka järjestäjä on palkannut voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, hyväksyy matkustajan vaihdon. Matkustajan tulee hyvissä ajoin ennen matkaa ilmoittaa järjestäjälle tai jälleenmyyjälle sopimuksen luovutuksesta.

4.2 Kun sopimus on luovutettu, ovat luovuttaja ja luovutuksensaaja vastuussa yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle sekä järjestäjälle tai jälleenmyyjälle luovutuksesta koituvien ylimääräisten kulujen ( kuitenkin enintään 200 kruunua)  maksamisesta  matkanjärjestäjälle 

5. Järjestäjän muutokset ennen matkaa ja matkan peruutus

5.1 Järjestäjän oikeus muutaa sopimusehtoja. Järjestäjä saa muuttaa sopimusehtoja matkustajan haitaksi vain jos sopimuksessa selkeästi lukee, että niin saa tehdä.

5.2 Matkustajan oikeus purkaa sopimus. Matkustaja saa purkaa sopimuksen jos järjestäjä ilmoittaa ettei pysty täyttämään sopimuksen ehtoja ja sopimusrikolla on olennainen merkitys matkustajalle. Matkustaja saa myös purkaa sopimuksen jos sopimusehtoja muutetaan huomattavasti hänen haitakseen. Jos järjestäjä aikoo purkaa sopimuksen tai jos sopimusehtoja järjestäjän toimesta muutetaan, tulee järjestäjän ilmoittaa matkustajalle välittömästi ja antaa tieto matkustajan oikeudesta purkaa sopimus ensimmäisen kohdan mukaisesti. Matkustajan tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa järjestäjälle tai jälleenmyyjälle halustaan purkaa sopimus. Jos matkustaja ei tee niin, menettää hän oikeuden purkaa sopimus.


5.3 Matkustajan oikeus korvaavaan matkaan. Jos matkustaja purkaa sopimuksen kohdan 5.3 mukaisesti, on hänellä oikeus toiseen pakettimatkaan joka on samanarvoinen tai parempi laadultaan, jos järjestäjä tai jälleenmyyjä voi sellaisen tarjota. Jos matkustaja hyväksyy vähempiarvoisen korvaavan matkan on hänellä oikeus saada matkojen hinnan erotus hyvityksenä. Jos matkustaja luopuu oikeudestaan korvaavaan matkaan tai sellaista ei pystytä järjestämään, tulee hänelle viipymättä maksaa takaisin jo maksettu sopimuksen mukainen summa. Säännökset ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa pätevät myös jo järjestäjä peruuttaa matkan ilman että matkustaja on siihen syynä.

5.4 Matkustajan oikeus vahingonkorvauksiin, järjestäjän peruuttaessa matkan sellaisissa tapauksissa jotka kuuluvat kohtaan 5.3 on matkustajalla oikeus järjestäjän maksamaan vahingonkorvaukseen jos se on kohtuullista. Oikeutta vahingonkorvaukseen ei ole järjestäjän peruuttaessa matkan järjestäjä pystyy näyttämään toteen  1. vähemmän kuin sopimuksessa ilmoitettu määrä matkustajia on ilmoittautunut matkalle ja matkustajalle ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen matkaa, että matka on peruutettu (silloin jos matka kestää korkeintaan 5 päivää, riittää että matkustajalle ilmoitetaan 10 päivää ennen matkaa) tai 2. matkaa ei voida järjestää sellaisen syyn takia johon järjestäjä ei pysty vaikuttamaan ja jota ei voitu olettaa silloin kun sopimus tehtiin ja jonka vaikutus on sellainen ettei järjestäjä sitä voinut välttää. Jos matkan peruutus johtuu järjestäjän palkkaamasta osapuolesta, ei järjestäjällä ole velvollisuutta maksaa vahingonkorvausta ensimmäisen kappaleen 2 mukaisesti jos palkattu osapuoli on vapaa korvausvelvollisuudesta. Sama pätee jos syy on osoitettavissa johonkin toiseen osapuoleen aikaisemmassa vaiheessa.

5.5 Hinnanmuutokset. Jos hintojen korotukset tapahtuvat sen jälkeen kun sopimus on kohdan 1.5 mukaisesti osapuolia sitova, saa järjestäjä korottaa hintaa sillä summalla joka vastaa kulujen nousua jos ne johtuvat: 1. muutoksista kuljetuhinnoissa 2. muutoksista verotuksessa, tulleissa tai muissa matkaan kuuluvissa kuluissa, tai 3. muutoksissa valuuttakursseissa jotka vaikuttavat järjestäjän matkakustannuksiin. Hintaa saadaan korottaa summalla joka vastaa matkustajan osuutta hinnan korotuksiin joka järjestäjälle koituu voidakseen täyttää sopimuksen ehdot, edellyttäen että hinnan korotukset ovat kohtien 1-3 mukaisia. Jos esim. kustannus kohdan 2 mukaisesti nousee 100 kruunulla jokaista  matkustajaa kohti, saadaan hintaa korottaa samalla summalla. Jos matkustaja niin vaatii, tulee matkanjärjestäjän ilmoittaa miten hinnan korotus on laskettu. Hinnankorotuksiin kohtien 1-3 mukaisesti on oikeus vain jos kustannukset ylittävät 60 kruunua. Hintaa ei saada korottaa sovittua matkaa edeltävien 20 päivän aikana. Järjestäjän tulee niin pian kuin mahdollista ilmoittaa matkustajalle hinnanmuutoksista. Matkan hintaa tulee laskea jos järjestäjän kustannukset sovittua matkaa edeltävien 20 päivän sisällä, samoista syistä kuin yllä, laskevat. Hinnanalennuksessa kohtien 1 ja 3 mukaisesti, hintaa lasketaan vain jos kustannukset laskevat yli 60 kruunulla.

5.6 Järjestäjän ja matkustajan oikeus purkaa sopimus odottamattomien ja vakavien tapahtumien jne. takia. Sekä järjestäjällä, että matkustajalla on oikeus purkaa sopimus jos, sen jälkeen kun sopimus on tullut osapuolia sitovaksi kohdan 1.5 mukaisesti, matkakohteessa tai suunnitellulla matkareitillä on sattunut katastrofi, sodan syttyminen, yleislakko tai muu odottamaton tapahtuma, joka merkittävästi vaikuttaa matkan toteutumiseen tai olosuhteisiin matkakohteessa matkan toteutumisajankohtana. Jotta saadaan selvyys, ovatko tapahtumat vakavia laadultaan, kuten yllä mainitaan, tulee ruotsalaisia tai kansainvälisiä viranomaisia konsultoida.

6. Järjestäjän muutokset matkalle lähdön jälkeen, viat ja puutteet

6.1 Puuttuvat tai puutteelliset palvelut. Jos matkalle lähdön jälkeen merkittävää osaa sovituista palveluista ei pystytä tuottamaan, tulee järjestäjän järjestää sopivat korvaavat järjestelyt ilman erillistä maksua matkustajalle. Jos korvaavia järjestelyjä ei voida järjestää tai matkustaja torjuu hyväksyttävin syin sellaiset järjestelyt, tulee järjestäjän, jos on kohtuullista, ilman eri kustannusta matkustajalla järjestää samanarvoinen kuljetus takaisin matkan lähtöpaikkaan tai toiseen sellaiseen paikkaan jonka matkustaja hyväksyy. Jos muutos sopimuksessa ensimmäisen tai toisen kappaleen mukaisesti tarkoittaa taloudellista menetystä matkustajalle, on hän oikeutettu, jos se on kohtuullista, hinnanalennuksen ja vahingonkorvaukseen.

6.2 Muut viat ja puutteet. Jos palveluissa on muita puutteita kuin ne jotka mainitaan kohdassa 6.1 on matkustajalla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos vika ei johdu hänestä. Matkustajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen jos järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että puute on järjestäjän hallinnan ulkopuolella ja jota ei kohtuudella pystytty odottamaan kun sopimus solmittiin ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään pystynyt välttämään tai järjestämään. on palkannut, on järjestäjä vapautettu vahingonkorvauksista toisen kappaleen mukaisesti jos myös järjestäjän palkkaama osapuoli olisi vapautettu korvauksista määräysten mukaisesti. Sama pätee jos puute johtuu toisesta osapuolesta aikaisemmassa vaiheessa. Jos puutteet johtuvat olosuhteista jotka mainitaan toisessa tai kolmannessa kappaleessa, tulee järjestäjän välittömästi järjestää tarvittava apu

 6.3 Vahingonkorvausten kattavuus. Vahingonkorvaus näiden ehtojen mukaisesti, poislukien puhdas omaisuusvahinko, kattaa henkilö- ja asiavahingon korvauksen. Vahingot jotka määräykset merilaissa (1994:1009), ilmailulaissa (1957:297), raideliikennelaissa (1985:193) tai laissa kansainvälisestä raideliikenteessä (1985:193) kattavat, korvataan mainittujen lakien mukaisesti silloin kun vahinko sattui, näiden ehtojen sijaan. Järjestäjä on kuitenkin aina velvollinen korvaamaan matkustajalle sen mihin hänellä on oikeus mainittujen lakien mukaisesti. On matkustajan velvollisuus kaikin mahdollisin keinoin rajata vahinko.

7. Reklamaatio ja korjaaminen

7.1 Matkustaja ei saa vedota puutteseen josta hänellä on oikeus sopimuksen perusteella vaatia korvausta, jos hän ei kohtuullisen ajan sisällä siitä kun on huomannut puutteen ilmoita järjestäjälle tai jälleenmyyjälle puutteesta.

 7.2 Matkustaja saa kohdan 7.1 estämättä vedota puuteeseen jos järjestäjä tai jälleenmyyjä on toiminut törkeän piittaamattomasti tai vastoin vakaumuksiaan ja uskomuksiaan

7.2 Jos matkustaja tuo esiin epäkohdan joka on perusteltu, tulee järjestäjän tai tämän paikallisen edustajan välittömästi ryhtyä toimeen löytääkseen sopivan ratkaisun.

8. Matkustajan vastuu matkan aikana

8.1 Järjestäjän ohjeet jne. Matkustaja on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita jotka matkanjohtaja tai toinen henkilö jonka palveluja  järjestäjä käyttää, antaa matkan toteuttamiseksi. Matkustaja on velvollinen kunnioittamaan niitä järjestyssääntöjä jotka koskevat matkaa ja kuljetuksia, hotellia jne. ja käyttäytymään niin, että kanssamatkustajat tai muut eivät häiriinny. Jos matkustaja olennaisella tavalla rikkoo näitä sääntöjä, voi järjestäjä purkaa sopimuksen.

8.2 Matkustajan vahingokorvausvastuu. Matkustaja on vastuussa vahingosta jonka hän aiheuttaa laiminlyönnin kautta järjestäjälle, esim. ohjeiden tai ilmoitusten noudattamatta jättäminen. Matkustajan vastuulla on korvata vahinko joka on laillisesti perusteltu järjestäjän palkkaamalle taholle  jotta matka voidaan toteuttaa.

 8.3 Passi, viisumi, terveysmääräykset jne.

Ennen kuin sopimus tehdään tulee järjestäjän tai jälleenmyyjän sopivalla tavalla ilmoittaa matkustajalle sellaisista terveysmääräyksistä joita sovelletaan matkan aikana, sekä,  siinä suhteessa kuin matkustajan on tarpen tietää, mitkä säädökset ovat voimassa passin ja viisumin suhteen Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisille.

Matkustajan on kuitenkin itse huolehdittava pakollisista muodollisuuksista matkan toteuttamiseksi, kuten esim. voimassa oleva passi, viisumi, rokotukset, vakuutus. Matkustaja on itse vastuussa kaikista kustannuksista jotka johtuvat näiden muodollisuuksien laiminlyönnistä, esim. kuljetuksesta kotiin passin puuttumisen takia, jos puutteet eivät ole johtuneet järjestäjän tai jälleenmyyjän antamasta virheellisestä informaatiosta.

8.4 Sopimuksen purkaminen
Matkustaja, joka sen jälkeen kun matka on alkanut, purkaa sopimuksen on velvollinen ilmoittamaan siitä järjestäjälle tai tämän edustajalle. Matkustajan tulee viimeistään 24 tuntia ennen järjestäjän ilmoittamaa paluumatkaa ottaa tähän yhteyttä kotimatkan tietojen tarkistamiseksi

 9. Riita-asioiden ratkaisu
Osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan sopimuksen tulkinta- tai sovelluskiistat neuvottelemalla. Jos osamielet eivät pääse yksimielisyyteen, voidaan kiista viedä tuomioistuimeen tai Yleiseen reklamaatioiden ratkaisuelimeen.